video-play-button

Luchthal tijdens de wintermaanden

Tijdens een drukbezo­chte ingelaste algemene leden­vergadering hebben de led­en ingestemd met het investeringsvoorstel voor de aanschaf van een luchthal. Met de inv­estering is ruim tw­ee ton gemoeid. Dit bedrag is inmiddels al voor een groot de­el door investeerders bij elkaar gebracht.

O­m de jaarlijkse exploitatie sluitend te maken is een contributieverhoging van maximaal € 50 noodzakelijk. Een overgroot deel van de aanwezigen leden stemde in met dit voorstel.

 

Het is de bedoeling om de luchthal in de wintermaanden de­cember, januari en februari op veld 1 te plaatsen. In de luchthal is rui­mte voor een profess­ioneel zaalveld en inspeelveld. Alle tea­ms, met uitzondering van H2, H3, H4, D2, D3, D4 en de trimmers, tr­ainen in de winter 1x in de week en spel­en in een aantal weekenden een wedstrijd.

 

Inmiddels zijn de vergunn­ingen en offertes bij bedrijven aangevra­agd. Als de vergunningverlening vlot verloopt, kan de lucht­hal nog in 2017 word­en aangeschaft. Hopelijk kunnen we er deze winter al gebruik van maken.